VacaturesProfiel organisatie

Transparant, Centrum voor GGZ, is een jonge, kleinschalige GGZ-instelling zonder winstoogmerk, die gesticht is door ervaren professionals.
Transparant Next, ook een stichting zonder winstoogmerk, heeft als doel de ondersteuning van de GGZ in de huisartsenpraktijk. Transparant Next is nauw betrokken bij de huidige ontwikkelingen in de GGZ, zoals de Juiste Zorg op de Juiste Plaats. Zowel Transparant als Transparant Next hebben kwaliteit van zorg als hoogste doel in het vaandel staan.

Bij Transparant werken in totaal 40 professionals waaronder psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkenden en verpleegkundigen, die zorg dragen voor patiënten met psychiatrische stoornissen en hun naasten. Zij doen dit met aandacht voor het individuele, met toewijding en respect, gebaseerd op gestandaardiseerde, evidence-based behandelingen volgens de richtlijnen. De behandelaars werken ieder vanuit hun eigen vakgbied en volgens de respectievelijke beroepsrichtlijnen. De regiebehandelaar draagt verantwoordelijkheid voor het diagnostisch en behandeltraject. Daarnaast is er een kleine ondersteunende staf. We behandelen zo’n 900 à 1000 cliënten per jaar.

Zowel voor patiënten als voor de professionals wordt in deze tijden van verandering en bezuiniging een veilig behandelklimaat geschapen. De dagelijkse gang van zaken van Transparant wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur waarbij soberheid in de financiële huishouding een belangrijk aandachtspunt is. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Sinds januari 2021 is de Raad van Toezicht uitgebreid met een ervaringsdeskundige.Wij zoeken een
PSYCHIATER en een KINDERPSYCHIATER M/V
voor behandeling van volwassenen, resp. kinderen en jeugdigen en voor consultatie aan huisartsen

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. L. van Londen, tel.: 06-25371612 of via het secretariaat tel.: 071-5125068 en info@transparant-leiden.nl

N.B.: Transparant vraagt van iedere nieuwe professional een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).Wij zoeken een
KLINISCH PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT /GZ-PSYCHOLOOG M/V (voor o.a. Schematherapie)
8-16 uur of meer per week

De functie:
• Het geven van individuele en groepstherapieën
• U levert als eindverantwoordelijk hoofdbehandelaar of medebehandelaar een bijdrage aan het multidisciplinaire team

Wij vragen:
• Een registratie als klinisch psycholoog en/of psychotherapeut en/of GZ-psycholoog
• Ervaring met het werken met stemmingsstoornissen, angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek
• Een teamspeler die goed kan samenwerken
• Affiniteit met en er ervaring in schematherapie is een voordeel

Wij bieden:
• Een interessante, uitdagende en blijvend dynamische functie, waarin zelfstandig werken en professionele autonomie voorop staan
• Een professioneel, ervaren, inhoudelijk gedreven multidiscliplinair team

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mw. Y. Noij, tel.: 06-14920200 of via het secretariaat tel.: 071-5125068 en info@transparant-leiden.nl
Uw brief en uitgebreid CV graag mailen naar: ynoij@transparant-leiden.nl

N.B.: Transparant vraagt van iedere nieuwe professional een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).Wij zoeken een
SOCIAAL PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE M/V

De functie:
• Voeren van gesprekken met cliënten, verzamelen van gegevens ten behoeve van diagnostiek en indicatiestelling.
• Formuleren van de hulpvraag, samen met de cliënt.
• Leveren van een belangrijke bijdrage aan het opstellen van behandelplannen en het bespreken daarvan met de cliënten en binnen het multidisciplinair overleg.
• Behandelen, begeleiden en ondersteunen van cliënten en het systeem daarbij betrekken.
• Afstemmen van de zorg met andere instanties, bemiddelen bij opname en verwijzing. Vervullen van een consultatieve rol en een signalerende functie op alle levensgebieden.
• Verrichten van de behandeling en begeleiding volgens afgesproken kwaliteitseisen.
• Verrichten van verpleegkundige handelingen. Vervullen van een signalerende en controlerende rol inzake medicatiegebruik.
• Onderhouden van de nodige contacten met (huis)artsen en psychiaters.
• Geven van advies, consultatie en dienstverlening aan professionele hulpverleners binnen en buiten de instelling.

Wij vragen:
• U hebt een afgeronde opleiding SPV of bent bezig deze opleiding af te ronden. Bij voorkeur heeft u enkele jaren ambulante werkervaring.
• U heeft kennis van en ervaring met diverse behandel- en begeleidingsmethodieken, dan wel de bereidheid om u daarin te scholen. • U heeft een herstel-, klant- en resultaatgerichte attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking.
• U heeft gevoel voor humor, u bent positief ingesteld en u bent een vriendelijke en coöperatieve collega.
• U kunt zowel goed in teamverband als zelfstandig werken.
• U bent in het bezit van rijbewijs en eigen vervoer. Dit is noodzakelijk in verband met het ambulante karakter van de functie.

Wij bieden:
• Een interessante, uitdagende en blijvend dynamische functie
• Een professioneel, ervaren, inhoudelijk gedreven multidiscliplinair team

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Noij, tel.: 06-14920200 of via het secretariaat tel.: 071-5125068 en info@transparant-leiden.nl. Uw brief en uitgebreid CV graag mailen naar: ynoij@transparant-leiden.nlVacature RAAD VAN TOEZICHT Transparant en Transparant Next

Kernwaarde van Transparant

Kenmerkend voor Transparant is dat naast de patiënt ook de professional centraal staat. De professionals voelen zich nauw betrokken bij de organisatie en hebben een grote mate van professionele autonomie.
Op dit moment gaat veel aandacht uit naar de strategieontwikkeling en de versterking van de bedrijfsprocessen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden. De Governancecode Zorg is de basis van waaruit de Raad van Toezicht uitvoering geeft aan haar toezichthouderschap. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak:
• werkgeverschap van het bestuur
• toezicht op het bestuur van de organisatie
• toetsing van de besluitvorming waaronder begroting, jaarrekening en (strategisch) beleid
• gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur en fungeren als klankbord en sparringpartner van de Raad van Bestuur.
De Raad van Toezicht vergadert circa vijf keer per jaar. De raad werkt met een verdeling van portefeuilles. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht haar eigen functioneren. De Raad van Toezicht heeft minimaal eenmaal per jaar een gesprek met de Cliëntenraad en met het team professionals. De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid waarbij alle leden in staat en bereid zijn hieraan een bijdrage te leveren. De leden van de raad worden (her) benoemd door de raad zelf, na een zorgvuldige procedure en na advies van de Raad van Bestuur. De zittingstermijn is vier jaar en leden kunnen maximaal voor één termijn herbenoemd worden.

De vacature

Dit jaar vertrekt een lid in verband met het einde van de benoemingstermijn. Transparant is op zoek naar een nieuwe toezichthouder met grote maatschappelijke betrokkenheid en een brede belangstelling voor de GGZ en deze regio.

Profielschets

De leden van de Raad van Toezicht zijn intrinsiek gemotiveerd om elk vanuit hun rol een bijdrage te leveren aan de individuele en gezamenlijke opgave van Transparant. Zij hebben het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen, zij hebben ervaring als toezichthouder, onderschrijven de Governancecode Zorg en zijn voldoende beschikbaar. Daarnaast is het van belang dat zij out-of-the-box durven te denken, kritisch zijn op de uitdagingen van de toekomst en scherp oog hebben voor potentiële kansen en risico’s. Voor de huidige vacature ligt het accent op de volgende competenties:

Toezichthouder met als aandachtsgebied KWALITEIT VAN ZORG
• Staat dicht bij de context en praktijk van de GGZ, welzijn en dienstverlening voor cliënten
• Heeft inzicht in de landelijke en regionale ontwikkelingen binnen de GGZ
• Kent de werkvloer en de (werk)-processen van binnenuit; kan zich makkelijk inleven in de praktijk van alle dag en weet dilemma’s en vraagstukken te duiden en voor het voetlicht te brengen
• De voorkeur gaat uit naar een (voormalig) huisarts.

Honorering

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding passend binnen de Wet Normering Topinkomens.

Procedure

Transparant laat zich begeleiden door Marjon Groeneveld. Er zullen twee gesprekken zijn bij Transparant op:
• Vrijdag 9 Juni ‘23 (ochtend)
• Woensdag 21 Juni ‘23 (middag)

Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties.
N.B.: Transparant vraagt van iedere nieuwe professional een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Solliciteren kan tot 25 mei 2023 via: Marjon Groeneveld: Marjon@groeneveldcto.nl
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: Annette de Ruiter, voorzitter Raad van Toezicht door een mail te sturen naar: a.c.deruiter66@gmail.com